1
Sufixos: -ós / -iu / -ble (4t Primària)
Ceip Cervantes (Monòver)

Els sufixos són terminacions que s'afigen al final d'algunes paraules per a formar altres paraules noves.

acceptar - acceptable
amistat - amistós
esport - esportiu