1
Les Paraules Esdrúixoles 3r i 4t)
Ceip Cervantes (Monòver)

Les paraules esdrúixoles

La síl·laba tònica de les paraules esdrúixoles és
l'
antepenúltima síl·laba:

mate
tiques / ma-te--ti-ques

plàstica / plàs-ti-ca

sica / -si-ca

Les paraules esdrúixoles
sempre porten accent gràfic:

quina / falia / àncora

L'accent gràfic pot ser obert o tancat.

  • La a sempre du accent obert (à)
  • La i i la u sempre duen l'accent tancat (í / ú)
  • La e i la o poden dur accent obert o tancat segons com sonen (é-è / ó-ò)


  • Molt bé!!!

    Ja has acabat els exercicis!!!